Γι’ αυτό το ψήγμα ισορροπίας πριν απ’ την πτώση
Γι’ αυτό το κλάσμα αθανασίας πριν απ’ τον θάνατο
 
για όλα ετούτα
 
 

Johan Liss (1597–1629), “Sturz des Phaethon (Η πτώση του Φαέθοντα)” (Wikimedia Commons)