Οι πόθοι μας λαξεύονται σαν πέτρες

στα λατομεία των Σικελών.

Αρχαίο λατομείο στις Συρακούσες
Advertisement